Aké sú príznaky schizofrénie?

Kedy môžem mať podozrenie, že sa jedná o schizofréniu?

Pri schizofrénii bývajú najčastejšie narušené nasledujúce zložky psychiky: myslenie, vnímanie, vôľa, nálada, chovanie a pozornosť. U paranoidnej schizofrénie prevládajú poruchy myslenia (predovšetkým bludy = nevyvratitelné mylné presvedčenie, napr. o prenasledovaní, o ochorení na rakovinu a pod.) a poruchy vnímania (halucinácie = zmyslové vnemy bez odpovedajúcich vonkajších podnetov, napr. počutie hlasov, vidiny). Hebefrénna schizofrénia sa vyskytuje zvlášť v dobe dospievania. Nápadné je pri nej tvrdohlavé, nevhodné až necitlivé chovanie k druhým ľuďom, nálada neprimeraná situácii, “zošraubovaná”, niekedy nelogická reč. Oproti tomu simplexná schizofrénia prebieha nenápadne bez dramatických príznakov, chorí sa postupne uzatvára do sebe, stráca záujem o okolie, prestáva dbať o seba. Pri vzácne sa vyskytujúcej katatónnej forme prevládajú poruchy psychomotoriky, postihnutí napr. zaujímajú zvláštne až bizarné polohy, v ktorých sú schopní zotrvať mnoho hodín, inokedy môžu byť naopak veľmi agitovaní a nekľudní. Okolie obvykle najskôr zaznamená zmenu v chovaní a v prejave chorého, príbuzní často mávajú dojem, že sa budúci pacient "proste mení". Uzatvára sa do sebe, je "chladný", jeho odpovede sú ťažko pochopiteľné. Nápadným se stává chovanie ovplyvnené už prítomnými schizofrénnymi príznakmi - chorý napr. zakazuje ostatným pozerať televíziu, lebo je presvedčený, že na neho vysiela žiarenie. Inokedy je viditeľné ochabnutie až strata vôle. Pacient nie je schopný sa prinútiť k činnosti, rozhodnúť sa, plánovať si aktivity. Často bývá narušená schopnosť koncentrácie pozornosti. Človek trpiaci na schizofréniu si nedokáže vybrať len dôležité podnety a nevšímať si podnetov ostatných, je "rušený" všetkým , čo sa deje okolo neho aj vlastnými myšlienkami, ktoré nemá pod kontrolou, uniká mu tak napr. i obsah jednoduchého rozhovoru. Z ďalších - nešpecifických príznakov sú najčastejšie poruchy spánku, zvýšená podráždenosť a úzkosť.

  • Poslať
    známemu
  • Tlač
  • Späť

Teraz opúšťate webové stránky www.pfizer.sk

Prevádzkovateľ týchto stránok, spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto odkazovaných stránkach. Zodpovedným za obsah týchto stránok v celom rozsahu je ich prevádzkovateľ, ktorým nie je spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL.

Pokračovať alebo návrat na predchádzajúcu stránku.

Používanie tejto internetovej stránky sa riadi Podmienkami používania internetovej stránkyPravidlami ochrany súkromia. OK