Pfizer Privacy Notice​​​​​​​
Last Updated: November 2020

Slovensko

ÚVOD
OSOBNÉ ÚDAJE
AKO POUŽÍVAME OSOBNÉ ÚDAJE
AKO POUŽÍVAME  A  SPRÍSTUPŇUJEME OSOBNÉ ÚDAJE
MARKETINGOVÁ KONTROLA
INDIVIDUÁLNE PRÁVA
OCHRANA ÚDAJOV
DOBA UCHOVÁVANIA
CEZHRANIČNÝ PRENOS
SLUŽBY TRETÍCH STRÁN
POUŽÍVANIE NEPLNOLETÝMI OSOBAMI 
AKTUALIZÁCIE
KONTAKTUJTE NÁS
PODANIE SŤAŽNOSTI REGULAČNÉMU ORGÁNU
O SÚBOROCH COOKIE

ÚVOD

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov („Oznámenie o ochrane osobných údajov“) popisuje údaje, ktoré o vás získavame na webovom
sídle, z ktorého ste sa pripojili („Sídlo“), ako používame a sprístupňujeme tieto údaje, ako ich chránime a možnosti, ktoré môžete uplatniť vo
vzťahu k nim. Odporúčame vám prečítať si toto naše Oznámenie o ochrane osobných údajov a kliknúť na dostupné prepojenia alebo vybrať si „prečítať si
​​​​​​​viac“, ak chcete získať ďalšie informácie ku konkrétnej téme. 

OSOBNÉ ÚDAJE

„Osobné údaje“ sú údaje, ktoré identifikujú vašu individuálnu totožnosť alebo sa týkajú identifikovateľnej osoby. Na našich Sídlach získavame
osobné údaje rôznymi spôsobmi, okrem iného cez registrácie, žiadosti, prieskumy, v súvislosti s vašimi dopytmi a automaticky pri prehliadaní
našich Sídiel.
​​​​​​​
Pri používaní Sídla vás môžeme požiadať o základné osobné údaje. Ak ste HCP, môžeme vás požiadať o ďalšie osobné údaje.

+ Zisti viac

Môžeme získavať osobné údaje aj z iných zdrojov, vrátane dátových spoločností, verejne prístupných databáz, spoločných marketingových
partnerov, platforiem sociálnych médií a iných tretích strán. 

+ Zisti viac

Keď budete požiadaný o poskytnutie osobných údajov, môžete to odmietnuť.  Ak sa však rozhodnete neposkytnúť údaje, nevyhnutné na
poskytovanie požadovaných služieb, nemusíme byť schopní vám tieto služby poskytnúť.

Ak nám poskytnete alebo povolíte získavanie akýchkoľvek osobných údajov súvisiacich s inou osobou, potvrdzujete nám, že máte oprávnenie na
​​​​​​​zdieľanie týchto údajov a dovoľujete nám používať údaje tak, ako sa uvádza v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov. 

AKO POUŽÍVAME OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje používame na účely:

•  Zabezpečenia funkčnosti Sídla a na plnenie vašich požiadavok, ak máme zmluvný vzťah alebo oprávnený záujem. 
+ Zisti viac
•  Poskytovania individuálne zacielených služieb, ak máme váš súhlas alebo oprávnený záujem o poskytnutie informácií, ktoré vás zaujímajú. 
+ Zisti viac
•  Vášho angažovania ako HCP, ak máme zmluvný vzťah alebo oprávnený záujem. 
+ Zisti viac
•  Umožnenia vašej účasti na špeciálnych programoch, aktivitách, podujatiach alebo propagačných akciách na základe nášho zmluvného
vzťahu s vami alebo nášho oprávneného záujmu. 
+ Zisti viac
•  Vykonávania našej podnikateľskej činnosti a plnenie našich zákonných povinnosti a dosahovaní našich oprávnených záujmov na udržiavaní našej podnikateľskej činnosti. 
+ Zisti viac
•  Môžeme agregovať vaše osobné údaje s údajmi poskytnutými inými používateľmi Sídla. Ak tak urobíme, môžeme použiť a sprístupniť takéto
​​​​​​​agregované údaje na akýkoľvek účel. Z agregovaných údajov sa nedá identifikovať vaša totožnosť ani totožnosť ktorejkoľvek inej osoby.

AKO POUŽÍVAME A SPRÍSTUPŇUJEME OSOBNÉ ÚDAJE

•  Iným spoločnostiam skupiny Pfizer na účely popísané v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov.
•  Našim externým poskytovateľom služieb, na účel poskytnutia služieb ako hosting webového sídla, analýzy údajov, poskytnutia
informačných technológií a súvisiacej infraštruktúry, zákazníckych služieb, doručovania e-mailov, auditov a ďalších služieb.
•  Iným spoločnostiam, s ktorými spolupracujeme v súvislosti s jednotlivými výrobkami alebo službami. Tieto môžu zahŕňať  aj našich
partnerov pri spoločnej propagácii výrobkov, ktoré sme spoločne vyvinuli a/alebo umiestnili na trh.
•  Spoločnostiam, ktoré boli v minulosti úplne alebo sčasti súčasťou skupiny spoločností Pfizer a ktorým poskytujeme služby počas
prechodného obdobia po ich osamostatnení.
•  Keď uverejníte údaje alebo materiály na diskusných nástenkách, v konverzáciách, na profilových stránkach, blogoch a na iných službách. 

+ Zisti viac

Vaše osobné údaje používame a sprístupňujeme aj vtedy, ak to považujeme za potrebné alebo vhodné:

•  Pri plnení požiadaviek platných zákonov a našich povinností súvisiacich s regulačným dohľadom a oznamovacích povinností (ktoré môžu
podliehať aj zákonom mimo vašej krajiny pobytu), pri odpovedaní na požiadavky verejných a vládnych orgánov (prípadne aj orgánov mimo
vašej krajiny pobytu), na účel spolupráce pri uplatňovaní práva alebo z iných právnych dôvodov.
•  Pri uplatňovaní našich zmluvných podmienok.
•  Pri ochrane našich práv, súkromia, bezpečnosti alebo nášho majetku a /alebo majetku našich pobočiek, vás alebo iných osôb.
Navyše, osobné údaje môžeme použiť, zverejniť alebo prenášať tretej strane aj v súvislosti s akoukoľvek reorganizáciou, zlúčením, predajom,
založením spoločného podniku, postúpením, prevodom alebo iným nakladaním s celým alebo s ktoroukoľvek časťou nášho podniku, majetku
​​​​​​​alebo akcií (aj v súvislosti s konkurzným alebo iným podobným konaním).

MARKETINGOVÁ KONTROLA

Ak si naďalej neželáte dostávať od nás marketingovú komunikáciu, kontaktujte nás tak ako sa uvádza v časti Kontaktujte nás, alebo v prípade
niektorých Sídel aktualizujte svoje preferencie vo vašom profile alebo účte.  V žiadosti prosíme uvádzajte svoje meno a adresu, na ktorých už
nechcete byť kontaktovaný.  Ak sa odhlásite z prijímania našich marketingových oznámení, môžeme vám aj naďalej posielať dôležité
​​​​​​​administratívne správy,  z rozosielania ktorých nie je možné sa odhlásiť.

INDIVIDUÁLNE PRÁVA

Na niektorých Sídlach máte možnosť aktualizovať svoj profil cez Sídlo.

Ak by ste chceli požiadať o kontrolu, opravu, aktualizáciu, vyradenie, obmedzenie alebo odstránenie osobných údajov ktoré ste nám poskytli cez
Sídlo, alebo ak by ste chceli požiadať o získanie elektronickej kópie takýchto osobných údajov na účely ich prenosu inej spoločnosti, môžete nás
kontaktovať podľa pokynov v časti Kontaktujte nás.  Odpovieme vám na žiadosť v súlade s platným právom.

Vo svojej žiadosti nám prosím oznámte, o zmenu ktorých osobných údajov by ste chceli požiadať, či ich chcete vyradiť z našej databázy, alebo
nám oznámte prípadné obmedzenia, ktoré by ste chceli uplatniť pri ich používaní.  Pred vykonaním vašej žiadosti môže byť potrebné, aby sme si
overili vašu totožnosť.  Budeme sa snažiť vyhovieť vašej žiadosti čo najskôr, ako to bude možné. 

Prosím vezmite do úvahy, že možno budeme musieť uchovať niektoré osobné údaje na evidenčné účely a/alebo na realizáciu všetkých
​​​​​​​transakcií, ktoré ste iniciovali pred požiadaním o ich zmenu alebo odstránenie.

OCHRANA ÚDAJOV

Usilujeme sa použivať primerané organizačné, technické a administratívne opatrenia na ochranu vašich osobných údajov.  Žiadny systém
​​​​​​​prenosu ani ukladania údajov však nedokáže zaručiť 100 % bezpečnosť. 

DOBA UCHOVÁVANIA

Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné alebo dovolené s ohľadom na účel(-y), na ktorý boli získané a podľa
ustanovení tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov.  Kritériá používané pri určovaní doby uchovávania zahŕňajú: (i) dobu trvania
pokračujúceho vzťahu s vami a poskytovania Sídla; (ii) existenciu pre nás záväznej právnej povinnosti, alebo (iii) či je ich uchovávanie odporúčané
vzhľadom na vaše právne postavenie (napr. pokiaľ ide o uplatňovanie Podmienok používania Sídla, platných premlčacích lehôt, sporov alebo pri
​​​​​​​vyšetrovaní vedenom regulačnými orgánmi).

CEZHRANIČNÝ PRENOS

Údaje, ktoré získavame prostredníctvom tohto Sídla, môžu byť uložené a spracúvané v akejkoľvek krajine, v ktorej máme prevádzky alebo v
ktorých sú naši spolupracujúci poskytovatelia služieb, vrátane USA a kdekoľvek pôsobia naše pobočky.

Európska komisia uznáva niektoré krajiny mimo EHP ako tie, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany údajov podľa noriem EHP (úplný
zoznam týchto krajín je k dispozícii tu). Pri prenosoch z EHP do krajín, ktoré Európska komisia nepovažuje za zabezpečujúce primeranú ochranu,
sme zaviedli primerané opatrenia, akými sú napríklad zabezpečenie, aby príjemca bol viazaný Štandardnými zmluvnými doložkami EÚ na
​​​​​​​ochranu vašich osobných údajov.  Na požiadanie môžete získať kópiu týchto opatrení. Kontakt uvádzame  v časti Kontaktujte nás.

SLUŽBY TRETÍCH STRÁN

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov neupravuje a my nezodpovedáme za získavanie údajov, používanie, sprístupňovanie, ani za
postupy zabezpečenia alebo iné postupy akejkoľvek tretej strany, vrátane tretích strán prevádzkujúcich službu, na ktorú je Sídlo prepojené.  
​​​​​​​Prepojenie  Sídla s takouto službou neznamená, že túto službu schvaľujeme.

POUŽÍVANIE NEPLNOLETÝMI OSOBAMI 

Sídlo nie je určené pre osoby mladšie ako šestnásť rokov (16) a vedome nezískavame osobné údaje od takýchto osôb. Ak ste ešte nedosiahli
vekovú hranicu stanovenú podľa vášho právneho systému, budete potrebovať súhlas vášho rodiča alebo zákonného zástupcu na používanie
tohto Sídla. Pred použitím tohto Sídla sa prosím poraďte so svojim rodičom alebo zákonným zástupcom.

Ak nám poskytujete osobné údaje o osobách mladších ako šestnásť  rokov (16), vyhlasujete, že máte na to príslušné oprávnenie a že toto
​​​​​​​oprávnenie môžete na požiadanie preukázať spoločnosti Pfizer.

AKTUALIZÁCIE

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov neupravuje a my nezodpovedáme za získavanie údajov, používanie, sprístupňovanie, ani za
postupy zabezpečenia alebo iné postupy akejkoľvek tretej strany, vrátane tretích strán prevádzkujúcich službu, na ktorú je Sídlo prepojené.  
​​​​​​​Prepojenie  Sídla s takouto službou neznamená, že túto službu schvaľujeme.

KONTAKTUJTE NÁS

Spoločnosť zodpovedná za získavanie, používanie a sprístupňovanie vašich osobných údajov podľa tohto Oznámenia o ochrane osobných
údajov je:

PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka,

Pribinova 25, Bratislava 811 09, Slovenská republika
.
Ak máte otázky týkajúce sa tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov alebo ak chcete požiadať o uplatnenie akýchkoľvek individuálnych
práv, prosím kontaktujte nás na adrese vaspfizer@pfizer.com  alebo nám napíšte na nasledujúcu adresu:

Pribinova 25, Bratislava 811 09, Slovenská republika.

Ak je to potrebné, môžete sa obrátiť aj na našu zodpovednú osobu príslušnú podľa vašej krajiny alebo regiónu. Ich kontaktné údaje nájdete na 
​​​​​​​DPO.Pfizer.com.

PODANIE SŤAŽNOSTI REGULAČNÉMU ORGÁNU

Sťažnosť môžete podať na orgáne na ochranu osobných údajov príslušnom pre Vašu krajinu alebo región alebo podľa miesta údajného
​​​​​​​porušenia. Kontaktné údaje týchto orgánov nájdete  kliknutím tu

O SÚBOROCH COOKIE

Súbory cookie sú štandardná funkcia webových stránok, ktorá nám umožňuje uchovávať malé množstvo údajov o návšteve našich webových
stránok vo vašom počítači.  Súbory cookie nám pomáhajú zistiť, ktoré oblasti webovej stránky sú užitočné a ktoré oblasti potrebujú zlepšenie.

Kliknutím na nástroj Súhlas so súbormi cookie v pravom spodnom rohu každej stránky našej webovej stránky nájdete informácie o súboroch
cookie, ktoré používame, a zmeníte svoje nastavenia pre súbory cookie a podobné technológie. Okrem toho môžete kedykoľvek odmietnuť
alebo prijať súbory cookie na webovej stránke aktiváciou nastavení vášho prehliadača. Informácie o postupe, ktorý je potrebné dodržať na
povolenie alebo zakázanie súborov cookie sa nachádzajú na webovej stránke poskytovateľa vášho internetového prehliadača pomocou
obrazovky pomocníka. Na stránke http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html nájdete informácie o bežne používaných
prehliadačoch. Uvedomte si, že ak sú súbory cookie zakázané, vaše prehliadanie stránky môže byť obmedzené a nie všetky funkcie tejto stránky
môžu fungovať tak, ako bolo plánované.

Môžeme tiež používať technológie podobné súborom cookie, ako sú uvedené ďalej. 

Pixlové značky. Pixlové značky (známe tiež ako webové majáky a prázdne súbory gif) sa používajú okrem iného na sledovanie krokov
používateľov webovej stránky, meranie úspešnosti našich marketingových kampaní a zostavovanie štatistík o používaní stránky a miere
odpovedí.

Adobe Flash. Miestne zdieľané objekty Flash (tiež známe ako Flash súbory cookie) (ďalej len „Flash LSO") a iné technológie sa používajú okrem
iného na zbieranie a uchovávanie informácií o vašom používaní stránky. Svoje možnosti týkajúce sa Flash LSO nájdete na tejto stránke.
Upozorňujeme, že nastavenie prehrávača Flash tak, aby zakazoval alebo obmedzoval prijímanie Flash LSO, môže znížiť alebo obmedziť
funkčnosť niektorých aplikácií Flash.

Google Analytics. Google Analytics je služby poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google"). Službu Google Analytics používame na
zbieranie anonymizovaných štatistík s cieľom zlepšiť stránku.

Prečítajte si viac o službe Google Analytics a ochrane osobných údajov. Môžete selektívne zakázať službu Google Analytics tým, že si
nainštalujete komponent na zrušenie tejto možnosti, ktorý poskytuje spoločnosť Google vo vašom prehliadači. Ďalšie informácie nájdete
pomocou odkazov uvedených ďalej:
​​​​​​​
•  Prídavná funkcia prehliadača na zrušenie služby Google Analytics 
•  Podpora Google Analytics 
•  My Account Google Analytics

Informácie o prehliadači alebo zariadení. Niektoré informácie sa zhromažďujú pomocou väčšiny prehliadačov alebo automaticky pomocou
vášho zariadenia. Patria sem napríklad vaša adresa ovládača prístupu k médiám (Media Access Control, MAC), typ počítača (Windows alebo
Mac), rozlíšenie obrazovky, jazyk, typ a verzia internetového prehliadača a názov alebo verzia stránky, ktorú používate. Tieto informácie
používame na to, aby sme zaistili správne fungovanie stránky.

V rozsahu, v akom sa zhromažďujú akékoľvek osobné údaje prostredníctvom súborov cookie alebo podobných technológií, platia aj iné časti
​​​​​​​tohto oznamu o ochrane osobných údajov.

Späť na vrch
Copyright © 2021 Pfizer Inc. All rights reserved